<< Предыдушая Следующая >>

Передісторія дитячої психології в УкраїніВиникнення в Україні перших уявлень про психічний розвиток дитини пов’язаний зі становленням освіти й педагогічної культури народу.

Вже у Київській Русі було запроваджено організоване навчання дітей із заможних сімей. Писемні пам’ятки того періоду «Поученіє Владимира Мономаха» (1117 р.), «Пчела» (ХІІ ст.) розкривали ідеали виховання людини з такими рисами, як працьовитість, мужність, доброзичливість, скромність. Київська Русь випереджувала своїх сусідів у справі освіти. Так, донька князя Ярослава – Ганна, яка була одружена із французьким королем, читала і писала кількома мовами, у той час як сам король був неписьменним.

Татарська навала, турецькі набіги зруйнували досягнення Київської Русі, затримали розвиток культури і освіти. Прикладом того - часної педагогічної думки стала робота Ніла Сорського «Предание ученикам» (ХV ст.), де подаються уявлення про розвиток і динаміку емоційних проявів психіки (пристрастей), про умови їх виховання.


Важливою подією в розвитку освіти в Україні стало заснування у 1632 р. першого вищого навчального закладу – Києво-Могилянської Академії, що була створена за зразком західноєвропейських університетів, але зберігала при цьому національну самобутність. Академія поширювала філософсько-психологічні знання про пізнання, емоції, волю і здібності, їх розвиток. Вихованці цього закладу Феофан Прокопович, Стефан Яворський, Сімеон Полоцький та інші були відомими просвітителями у період другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст., зробили значний внесок до розвитку вищої освіти у сусідній Росії.

Глибоким психологізмом відзначаються твори видатного українського філософа Григорія Сковороди (1722–1794 рр.), який також навчався у Києво-Могилянській Академії. Філософ доводив, що виховання повинно спиратись на національні основи. Дійсність він поділяв на три світи макрокосм (зовнішній світ), мікрокосм (внутрішній світ) та світ символів (Біблія, література).
Г. С. Сковорода притримувався думки про те, що щаслива доля людини й суспільства загалом можлива лише у випадку, коли зовнішні умови, оточуючі людину, відповідатимуть її вродженим схильностям. У вихованні слід спиратися на вроджені задатки людини, розвивати їх у вправах. У притчі

«Благодарный Єродій» головний герой говорить: «Буде кто чего хочет научиться, к сему подобает ему родиться … Он (отец) родил мне крила, а я сам научился летать».

Оригінальність підходу Г. Сковороди особливо виразно проявилась у твердженні, що не тільки макрокосм є джерелом для створення внутрішнього світу дитини, але й внутрішній світ володіє значною силою і впливає на зовнішній і через самопізнання можна змінити дійсність, олюднити її.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Передісторія дитячої психології в Україні"
 1. Класифікація методів дитячої психології
  дитячої психології визначає й особливості психологічного дослідження. Вивчення психіки дитини становить складну задачу науковців, а також педагогів. Засобами психологічного дослідження виступають методи – певні шляхи збору наукових фактів, які потім слугують предметом теоретичного аналізу. Методи психології відображають специфіку психологічних фактів або явищ. Методи дитячої психології
 2. Вступ
  психології. У пропонованому посібнику систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології, необхідні майбутньому вчителю, вихователю, психологу, соціальному працівнику. Його необхідність викликана відсутністю новітніх підручників українською мовою, які б враховували не лише світові, але й вітчизняні досягнення з проблем розвитку, навчання та виховання. При
 3. Оформление обложки курсовой
  психології Кафедра соціальної психології та психології управління КУРСОВА РОБОТА освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему: ВПЛИВ «Я-ОБРАЗУ» НА ВДОВОЛЕНІСТЬ ЕМОЦІЙНИМИ СТОСУНКАМИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Виконавець студентка групи ДС-04-1 Пофаліт О.О. Науковий керівник ст.
 4. Оформление обложки диплома
  психології Кафедра соціальної психології та психології управління ДИПЛОМНА РОБОТА освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему: ВПЛИВ «Я-ОБРАЗУ» НА ВДОВОЛЕНІСТЬ ЕМОЦІЙНИМИ СТОСУНКАМИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Виконавець студентка групи ДС-04-1 Пофаліт О.О. Науковий керівник ст.
 5. Дитяча психологія в Радянському Союзі
  дитячої психології у нове русло. І-й з’їзд з психоневрології, який відбувся 1923 р., поставив завдання розробки психології на основі марксизму. Вибудовуючи марксистські основи вікової психології, один з провідних радянських психологів першої чверті ХХ ст. Лев Семенович Виготський (1896–1934 рр.) розробив культурно-історичну концепцію розвитку вищих психічних функцій. Згідно цієї концепції,
 6. Ягупов В. Військова психологія, 2004
  психології відповідає програмам з навчальних дисциплін «Військова психологія» для курсантів, які навчаються за спеціальностями «Психологія», «Основи педагогіки та псиоології», для курсантів усіх спеціальностей. Підручник містить дані про особливості функціонування і розвиток психіки воїна й різних соціально-психологічних явищ військового колективу у військовій діяльності. Окрім того, в підручнику
 7. Аннотация (только для диплома)
  психології Кафедра соціальної психології та психології управління ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАЦІЙНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ У СЛУХАЧІВ АТРАКЦІЇ ДО КОМУНІКАТОРА Виконавець: студентка Гладченко О.І. Керівник: к. психол. н., доц. Байєр О.А. Дипломна робота: 63 с, табл. 10, рис. 6, дж. 61, 3 додатки. Об'єкт дослідження: фактори, пов’язані із виникненням атракції до комунікатора.
 8. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний кодекс психолога / Психолог. – 2004. – №43 (139). – С.1-4 (вкладка). 2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И.Вачков,
 9. Модуль - контроль (підсумковий)
  психології? 4. Дайте характеристику історії становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Назвіть та дайте стислу характеристику іншим документам етичної спрямованості, які регулюють діяльність психолога. 5. Як Ви розумієте поняття «психологічна деонтологія»? Вкажіть основні напрямки психологічної деонтології. 6. Проаналізуйте рівні розгляду етичних проблем у психології.
 10. Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітей
  дитячої діяльності: казок, розповідей, малюнків, конструкцій, аплікацій, шкільних зошитів тощо. За допомогою оцінки продуктів дитячої діяльності психолог намагається реконструювати процес діяльності, побачити основні його етапи, труднощі, переваги. Значна частина робіт дитини носить виразно творчий характер, в них розкривається його внутрішній світ, думки, переживання, уявлення. Продукти
 11. НЕ 1.2. Етичні проблеми у психології
  психології
 12. НЕ 1.4. Проблема загальнолюдських цінностей у психології
  психології
 13. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У
 14. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ВІЙСЬКОВОЇ
 15. МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  психології. Шляхи та умови здійснення пропаганди психології. 1.2. Професійна кооперація. Роль психологічний асоціацій у вирішенні етичних проблем діяльності практичного психолога. 2. Порівняння етичного кодексу психолога в Україні з етичними кодексами психологічних асоціацій інших країн. Література: 1. Етичний кодекс психолога / Психолог. – 2004. – №43 (139). – С.1-4 (вкладка).
 16. Предмет вікової психології
  психології: порівняльна психологія, яка вивчає філогенез психіки шляхом порівняння основних форм психіки тварин і людини, психологія народів або етнопсихологія, яка здійснює порівняльне вивчення психічного складу різних народів і націй, і вікова психологія. Вікова психологія і є предметом нашого вивчення. Вікова психологія є галуззю психологічної науки про індивідуальний розвиток людської
 17. Історія розвитку психології
  дитячої психології; *П.Я. Гальперин — педагогічна психологія і теорія поетапного формування розумових дій; *О.Р. Лурія — нейропсихологія; *Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов і Г.С. Костюк — закономірності функціонування та розвитку особистості як цілісної системи психічних властивостей з певною психологічною структурою; *П.Я. Гальперин, А.В. Брушлінський, В.В. Давидов, Г.С. Костюк, О.М.
 18. Психологічна деонтологія та її основні напрямки
  психології і психологів зокрема. До того ж, дуже часто один професіонал принижує перед клієнтом гідність і професіоналізм іншого фахівця. Проблему професійної деонтології варто розпочинати вирішувати саме з останньої проблеми. Кожен спеціаліст-психолог обов’язково має оволодіти всім арсеналом знань про етичні умови, етичні засади своєї професійної
 19. Законодательная база Украины как основа для реализации прав ребенка на жизнь и здоровье
  Рекомендуемая литература: • 1.Валеологія (інформ.-метод.збірник. - К.: Т-во “Знання” України. - 1996, стр.115 - 145. • 2.Законодавство України про охорону здоров’я. Збірник нормативно-правових актів.-К.:КНТ, 2004. - 208 с. • • Дополнительный блок информации. • Основные нормативные документы, провозглашающие необходимость обучения молодежи здоровому образу жизни: 1 «Національна

Медицинский портал "Медицина от А до Я" © 2011