СОДЕРЖАНИЕ:
Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія, 2012
Дитяча психологія
У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Зміст посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури.

Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей „Дошкільна освіта”, „Психологія”, „Практична психологія”, може використовуватись викладачами однойменної дисципліни, педагогами і психологами дошкільних й загальноосвітніх закладів
ПЕРЕДМОВА
ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Предмет і структура дитячої психології
Поняття, що характеризують онтогенез людини (дозрівання, розвиток, формування, становлення, навчання і виховання)
Основні закономірності психічного розвитку людини
Передумови, умови і рушійні сили психічного розвитку дитини
ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Принципи вивчення психіки дитини
Класифікація методів дитячої психології
Спостереження як метод дитячої психології
Експеримент у дитячій психології
Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітей
Вивчення психічних особливостей дитини педагогом
КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Зародження знань щодо психічного розвитку дитини у філософії та природознавстві
Дитяча психологія в Радянському Союзі
Дитяча психологія в Україні
Передісторія дитячої психології в Україні
Розвиток дитячої психології в Україні у ХІХ–ХХ ст.
Основні теорії психічного розвитку дитини за кордоном
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Поняття віку та характеристика його у психології
Проблема вікової періодизації психічного та особистісного розвитку дитини
Вікова періодизація психічного розвитку дитини від народження до закінчення школи
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ДИТИНСТВІ
Особливості психічного розвитку в дитинстві
Психічний розвиток новонародженої дитини
Психічний розвиток дитини першого року життя
Психічний розвиток дитини раннього віку
Психічний розвиток дитини від 3 до 7 років
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПІЛКУВАННЯ ДОРОСЛОГО І ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника
Форми спілкування у дошкільному віці
Модель оптимального спілкування педагога з дитиною
Роль експресивних засобів у спілкуванні дитини й дорослого
СПІЛКУВАННЯ І СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА З РОВЕСНИКАМИ
Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку
Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником
Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника
Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному віці
Емоційно-практична форма спілкування немовлят
Ситуативно-ділова форма спілкування дошкільників
Позаситуативно – ділова форма спілкування дошкільників
Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Розвиток гри у дитини до 3-х років
Особливості сюжетно-рольової гри дошкільника
Природа сюжетно-рольової гри дошкільника
Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри
Роль та ігрові дії дошкільника як центральний компонент сюжетно-рольової гри
Значення ігрових предметів для забезпечення уявної ситуації у грі
Взаємовідносини дошкільників у грі
Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника
Характеристика ігор з правилами
НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТА АКТИВІЗАЦІЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Рівні розвитку сюжетно-рольової гри у дошкільника
Формування передумов рольової гри
Прийоми активізації сюжетно-рольової гри
Організація сюжетно-рольової гри. Іграшки
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Особливості побутової діяльності у дитини немовлячого віку
Характеристика побутової діяльності дитини раннього віку
Побутова діяльність у дошкільному віці
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ
Елементи трудової діяльності в ранньому дитинстві
Значення трудової діяльності дошкільника та розвиток її структури
Трудова діяльність дошкільника як передумова професійного самовизначення
Взаємозв’язок трудової діяльності та гри дошкільника
Розвиток компонентів структури трудової діяльності дошкільника
Оволодіння дошкільником новими видами і формами праці
Розвиток співпраці дошкільника з однолітками
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ТА КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Зародження образотворчої діяльності у дитини до 3-х років
Розвиток образотворчої діяльності дошкільника
Особливості малюнка дошкільника
Зв’язок малювання із грою та мовленням дитини
Розвиток конструктивної діяльності в дошкільному віці
РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКА
РОЗВИТОК УВАГИ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
Види уваги у дошкільному дитинстві
Особливості уваги дитини немовлячого віку
Розвиток уваги у ранньому дитинстві
Досягнення у розвитку уваги в дошкільному віці (3–6 р.)
Психолого-педагогічні умови розвитку уваги дошкільника
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
Розвиток мовлення в немовлячому віці
Розвиток пасивного мовлення
Поява активного мовлення
Особливості мовлення дитини раннього віку
Засвоєння нових форм та функцій мовлення
Перехід від засвоєння лексики до засвоєння граматики
Характеристика мовлення дитини дошкільного віку
Засвоєння всіх сторін мови та функцій мовлення
Розвиток зв’язного мовлення дошкільника
РОЗВИТОК СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКА
Початковий етап у сенсорно-перцептивному розвиткові дитини
Особливості сенсорно-перцептивного розвитку дитини раннього віку
Сенсорно-перцептивний розвиток дитини від 3 до 7 р.
Формування сенсорних еталонів у процесі орієнтувальних дій
Розвиток спостереження – цілеспрямованого сприймання
Розвиток різних видів сприймання дитини від народження до 7 років
РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ ДИТИНИ ДО 7 РОКІВ
Початковий етап у розвитку пам’яті
Розвиток пам’яті в ранньому дитинстві
Види пам’яті у дошкільному віці
Виникнення елементів довільності пам’яті
Психолого-педагогічні умови розвитку пам’яті
ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
Розвиток мислення у немовлячому віці
Характеристика мислення дитини раннього віку
Основні лінії у розвитку мислення дошкільника
Розвиток міркувань дошкільника
Особливості міркувань дошкільника, пов’язаних із поясненням явищ
Розвиток планування діяльності та операцій мислення
Психолого-педагогічні умови розвитку мислення
РОЗВИТОК УЯВИ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
Зародження уяви в ранньому дитинстві
Особливості розвитку уяви у дошкільному віці
Уява в молодшому та середньому дошкільному віці
Уява старшого дошкільника
Психолого-педагогічні умови розвитку уяви дошкільника
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Особливості емоційного розвитку у немовлячому віці
Емоційний розвиток у ранньому дитинстві
Емоційний розвиток у віці 3-7 років
Характеристика етичних почуттів дошкільника
Розлади емоційної сфери дошкільників
ВОЛЯ ТА СИСТЕМА МОТИВІВ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку
Розвиток волі у дошкільному віці
Виникнення системи мотивації, підпорядкування мотивів
Психолого-педагогічні умови розвитку волі
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
СТАНОВЛЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
Розвиток передумов самосвідомості у немовлячому віці
Розвиток самосвідомості в ранньому дитинстві
Розвиток самооцінки у дошкільника
Розвиток самосвідомості старшого дошкільника
Психолого-педагогогічні умови розвитку самосвідомості
ЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Передумови етичного розвитку у немовлячому віці
Етичний розвиток у ранньому дитинстві
Розвиток моральної свідомості дитини 3–7 років
Перехід від зовні зумовленої моральної поведінки до свідомої
Психолого-педагогічні умови формування етичної свідомості та поведінки дошкільника
Недоліки етичного розвитку дошкільників
РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ
Становлення передумов розвитку здібностей у дітей раннього віку
Розвиток здібностей дошкільника
Психологічні особливості ранньої обдарованості
ТЕМПЕРАМЕНТ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Психофізіологічні особливості темпераменту дітей від народження до 7 років
Особливості поведінки дітей з різними типами темпераменту
Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО СИСТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
Соціальна ситуація розвитку дитини при переході із дитячого закладу в школу
Мотиваційна готовність дитини до шкільного навчання
Пізнавальна готовність дошкільника до систематичного навчання
Вольова готовність дитини виконувати вимоги школи
Емоційна готовність дошкільника до входження у систему взаємовідносин шкільного середовища
ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ НА ЕТАПІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
ПСИХОЛОГІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Психофізіологічні особливості дитини, яка вступає до школи
Соціально-психологічна адаптація першокласників до умов шкільного навчання
Діяльність молодшого школяра
Пізнавальні психічні процеси молодшого школяра
Емоційно-вольові процеси молодшого школяра
Особистість молодшого школяра
РОЗВИТОК ПСИХІКИ ТА ОСОБИСТОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Біологічні та соціальні умови психічного розвитку підлітка
Криза підліткового віку
Самосвідомість – новоутворення особистості підлітка
Взаємини підлітка з оточуючими
Взаємини підлітка з дорослими
Взаємини підлітка з ровесниками
Особливості навчальної діяльності підлітка
Розвиток пізнавальних процесів підлітка
ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОЇ ЮНОСТІ
Загальна характеристика раннього юнацького віку
Система спілкування і взаємин у старшокласників
Розвиток пізнавальних процесів старшокласника
Емоційно-вольова сфера у ранній юності
Розвиток самосвідомості старшокласника
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Возрастная психология:
 1. А. С. Фомиченко. Причины проявления агрессии в детском возрасте - 2010 год
 2. А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Возрастная психология - 2009 год
 3. Учебно-методическое пособие. Психология развития и возрастная психология - 2006 год
 4. Урунтаева Г.А.. Детская психология - 2006 год
 5. Венгер А.Л. (ред.). Психологический лексикон - 2005 год
 6. Л.С.Выготский. Психология развития человека - 2005 год
 7. Боулби Джон. Создание и разрушение эмоциональных связей - 2004 год
 8. И.В. Носко. Психология развития и возрастная психология - 2003 год
 9. Под ред. В.Е. Клочко. Возрастная психология - 2003 год
 10. Ермолаева М. В.. Психология развития: Методическое пособие для студентов заочной и дистанционной форм обучения - 2003 год
 11. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н.. Возрастная психология - 2002 год
 12. Хухлаева О. В.. Психология развития: молодость, зрелость, старость - 2002 год
 13. О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія - 2001 год
 14. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека - 2001 год
 15. Мухина В. С.. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество - 1999 год
 16. Кулагина И,Ю.. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет) - 1999 год
 17. Абрамова Г. С.. Возрастная психология - 1999 год
 18. Абдурахманов Р.А.. Онтогенез психических процессов и личности человека - 1999 год
 19. Аверин В.А.. Психология детей и подростков - 1998 год
 20. Р. П. Ефимкина. Детская психология - 1995 год

Медицинский портал "Медицина от А до Я" © 2011